top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN

Kniesteps.be, (kniesteps.be, strideon.be, orthoboddy.be en trotinettereposegenou.com is een onderdeel van E.L.T.V. bv), ingeschreven in het handelsregister HRM 80658 en is gevestigd op de Frans Leroystraat 5, 2870 Liezele, België.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  2. Bedrijf: de koper of huurder die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  3. Consument: de koper of huurder die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Koper: een bedrijf of een consument die een koopovereenkomst aangaat met E.L.T.V. bv  met handelsnamen kniesteps.be, strideon.be, orthobuddy.be en trotinettereposegenou.com
  5. Huurder: een bedrijf of een consument die een huurovereenkomst aangaat met  E.LT.V. bv  met handelsnamen kniesteps.be, strideon.be en trotinettereposegenou.com
  6. Verkoper/Verhuurder: de aanbieder van kniesteps.be, strideon.be, orthobuddy.be en trotinettereposegenou.com hierna: Kniesteps.be.
  7. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper en/of Huurder tot het leveren van kniesteps (producten) door Kniesteps.be.
  8. Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot de verkoop en/of verhuur en levering van kniesteps aan Koper en/of Huurder.
  9. Website: de website die Kniesteps.be gebruikt is kniesteps.be, strideon.be, orthobuddy.be en trotinettereposegenou.com

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en prijsopgaven van Kniesteps.be en iedere overeenkomst tussen Kniesteps.be en een Koper en/of Huurder en op elk product dat door Kniestep.be wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kniesteps.be, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Kniesteps.be aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Kniesteps.be zijn gepubliceerd, zodat Koper en/of Huurder deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Kniesteps.be is overeengekomen.

 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.

 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Kniesteps.be gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

 2. De door Kniesteps.be gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Kniesteps.be is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper en/of Huurder schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Kniesteps.be het recht een overeenkomst met een potentiele Koper en/of Huurder om een voor Kniesteps.be gegronde reden te weigeren

 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper en/of Huurder in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Kniesteps.be niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Kniesteps.be kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Kniesteps.be niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

 6. Kniesteps.be heeft het recht om zonder opgaaf  van redenen  opgegeven bestellingen  of geplaatste  orders te weigeren.  Een dergelijke  weigering  geeft Koper en/of Huurder geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie  voor het weigeren  van de bestelling/opdracht.

 7. Indien meerdere opdrachtgevers samen een order plaatsen of een bestelling opgeven waardoor een overeenkomst tot stand komt dan wel meerdere orders en/of bestellingen worden samengevoegd waardoor een overeenkomst   tot stand  komt, dan is iedereen van de afzonderlijke opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk  voor de nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper en/of Huurder een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.

 2. Een Aanbod kan door Koper en/of Huurder via de website of per e-mail gedaan worden

 3. Indien Koper en/of Huurder het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Kniesteps.be, zal Kniesteps.be de overeenkomst met Koper en/of Huurder schriftelijk per e-mail bevestigen.

 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Kniesteps.be daaraan niet gebonden. Koper en/of Huurder dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper en/of Huurder schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.

 5. Kniesteps.be is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper en/of Huurder redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper en/of Huurder geen rechten ontlenen.

 6. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Een Consument krijgt 3 dagen de tijd om het product uit te proberen. Daarna dient hij het product, indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, volgens de retourvoorwaarden te retourneren aan het opgegeven retouradres.

 7. Indien Koper en/of Huurder de geplaatste order of de opgegeven bestelling geheel of gedeeltelijk  annuleert, is hij gehouden aan Kniesteps.be alle redelijkerwijs met de uitvoering van de order/bestelling verband houdende onkosten (zoals onder meer de kosten van voorbereiding, van bestellingen  bij derden,  van opslag,  de provisie)  te vergoeden  wegens  schade  voortvloeiend  uit de annulering.

Artikel 5 Huurvoorwaarden

5.1 Aanvang en duur huurovereenkomst

 1. De huurperiode gaat in op de dag na de dag waarop het gehuurde product aan Huurder is geleverd.

 2. De huurovereenkomst eindigt op de dag welke door Huurder is aangegeven als laatste dag waarop het product gehuurd wordt.

 3. Huurder dient het gehuurde product maximaal twee dagen na de laatste huurdag te retourneren conform de retourvoorwaarden van Kniesteps.be.

 4. Indien Huurder het product vóór het verstrijken van de volledige huurperiode retour stuurt, ontvangt Huurder geen geld terug voor de dagen waarop Huurder geen gebruik heeft gemaakt van het gehuurde product, tenzij huurder het gehuurde product na 3 dagen vanaf het moment van levering retourneert aan Kniesteps.be.

5.2 Verplichtingen van huurder

 1. Huurder is verplicht het gehuurde product enkel en alleen conform de gebruiksaanwijzingen en eventueel gegeven instructies en zorgvuldig conform het doel en functie waarvoor het product is geschikt te gebruiken.

 2. Huurder dient het gehuurde product in goede staat te (onder)houden. Het is Huurder echter verboden om zelf veranderingen of reparaties uit te (laten) voeren of het product te demonteren anders dan door Kniesteps.be aangegeven.

 3. Huurder vergoedt het gehuurde product indien het gehuurde dusdanig beschadigt raakt dat deze niet meer gebruikt kan worden, hetwelk naar het uitsluitende oordeel van Kniesteps.be wordt vastgesteld. Dit is ook van toepassing indien er sprake is van verlies of diefstal van het gehuurde product ten tijde van de huurperiode en retourzending door Huurder.

 4. Huurder zal het gehuurde product niet (laten) vervreemden, verpanden of in gebruik geven aan derden.     Indien het product gehuurd is voor een inwonend familielid van Huurder, zoals een partner of  (minderjarig)     kind, is dit familielid gerechtigd om het gehuurde product conform de gebruiksvoorwaarden te gebruiken

 5. Bij ontvangst van levering van het product is Huurder, of iemand anders die namens Huurder het pakket in ontvangst neemt, verplicht om een handtekening te zetten voor de staat waarin het product zich ten tijde van de levering bevindt.

5.3 Kosten en overige verplichtingen van huurder

 1. Huurder dient de kosten voor het huren, binnen 48 uur, nadat het product is geleverd te voldoen, of direct bij bestelling online.

5.4 Reparaties en onderhoud

 1. Ingeval van calamiteiten, onderhoud en/of reparaties dient Huurder zich direct, althans zo spoedig mogelijk, te melden bij Kniesteps.be.

 2. De kosten voor reparaties en/of onderhoud en vervanging van het product komen voor rekening van Kniesteps.be tenzij deze kosten het gevolg zijn van het onjuist/onzorgvuldig gebruik, opzet of grove schuld van Huurder. Kniesteps.be is enkel gehouden om te voorzien in vervanging of reparatie/onderhoud indien zij concludeert dat het product normaal en conform de gebruiksvoorwaarden is gebruikt. De beoordeling hiervan komt uitsluitend toe aan Kniesteps.be. Indien Kniesteps.be tot de conclusie komt dat sprake is van foutief gebruik, opzet of schade door schuld van Huurder is veroorzaakt, komen de kosten van herstel en/of vervanging voor rekening van huurder conform artikel 5.3 van deze algemene voorwaarden.

 3. Huurder dient het product ten behoeve van de reparatie/onderhoud of vervanging op eerste verzoek Kniesteps.be direct, dan wel zo spoedig mogelijk, retour te zenden.

5.5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Het risico dat voortvloeit uit het gebruik van het product door Huurder komt gedurende de huurperiode voor rekening van Huurder.

 2. Huurder vrijwaart Kniesteps.be tegen alle aanspraken van derden welke (in)direct en (on)middellijk verband houden met de huurovereenkomst.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Kniesteps.be zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Kniesteps.be het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

 3. Koper en/of Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Kniesteps.be aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper en/of Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kniesteps.be worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kniesteps.be zijn verstrekt, heeft Kniesteps.be het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Koper en/of Huurder in rekening te brengen.

 4. Kniesteps.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Kniesteps.be is uit gegaan van door Koper en/of Huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Kniesteps.be bekend was.

 5. Indien door Kniesteps.be of door Kniesteps.be ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper en/of Huurder of een door hem aangewezen locatie, draagt Koper en/of Huurder kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 6. Koper en/of Huurder vrijwaart Kniesteps.be voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper en/of Huurder toerekenbaar is.

Artikel 7 Levering

 1. Levering geschiedt vanaf de voorraad van Kniesteps.be alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Kniesteps.be ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Koper gemeld.

 2. Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd doordat Koper en/of Huurder niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Kniesteps.be of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Kniesteps.be recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper en/of Huurder. Koper en/of Huurder dient Kniesteps.be schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren.

 3. Koper en/of Huurder is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper en/of Huurder dient bij ontvangst van het product te ondertekenen voor het product.

 4. Indien Koper afname weigert, of om welke reden dan ook het product niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Kniesteps.be gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.

 5. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van Koper.

 6. Indien Kniesteps.be gegevens behoeft van Koper en/of Huurder in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper en/of Huurder deze aan Kniesteps.be ter beschikking heeft gesteld.

 7. Kniesteps.be houdt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 Verpakking en transport

 1. Kniesteps.be verbindt zich jegens  de opdrachtgever om de te leveren  producten behoorlijk  te verpakken en op zodanige  wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 2. Het aannemen van producten zonder op- of aanmerkingen op het reçu geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 9 Onderzoek, retours

 1. Koper en/of Huurder is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Koper en/of Huurder te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

 2. Koper en/of Huurder is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Kniesteps.be erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper en/of Huurder.

 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Kniesteps.be te worden gemeld op info@kniesteps.be

 4. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Kniesteps.be, vervalt het recht op retour ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper en/of Huurder zelf, is Koper en/of Huurder zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product en dient een Huurder de schade te vergoeden welke verrekend wordt met de waarborgsom.

 1. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Koper en/of Huurder bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen  ontdekken,  dienen  aan Kniesteps.be  terstond  na ontdekking  van dat gebrek  schriftelijk  te worden  gemeld.  Indien niet terstond  geretourneerd wordt ten aanzien  van ontdekte  onzichtbare  gebreken,  vervalt  voor Koper het recht op re ter zake van die gebreken.

 2. Indien Koper en/of Huurder zijn retourrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Kniesteps.be, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat Kniesteps.be terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende retours te controleren.

 3. Koper kan niet retourneren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht.

 4. Retours of klachten met betrekking  tot een deel van de geleverde  zaken kunnen  nimmer aanleiding  zijn tot afkeuring  van de gehele  levering.

 5. Koper mag producten alleen retour zenden indien Kniesteps.be de retour erkent en toestemming geeft voor het retourneren.

 6. Terugbetalingen aan Koper en/of Huurder worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 10 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst   maar voor de overeengekomen   datum van levering  de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen,   onderdelen,  de lonen of andere  prijsbepalende   factoren  een wijziging  hebben  ondergaan,  dan is Kniesteps.be  gerechtigd  de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig    aan te passen,  na  drie maanden vanaf de totstandkoming   van de overeenkomst. Prijsverhogingen op grond van wet- en regelgeving kunnen te allen tijde dienovereenkomstig verhoogd worden.

 4. Prijsverhogingen die het gevolg zijn van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst komen voor rekening van Koper en/of Huurder.

 5. Kniesteps.be verstrekt aan Koper en/of Huurder een gespecificeerde nota ter zake van de overeenkomst naar aanleiding van de geplaatste order.

Artikel 11 Betaling en incassobeleid

 1. Betaling dient te geschieden binnen 48 uur voor Huurders na (af)levering van het product of per direct na online bestelling en 14 dagen na factuurdatum voor Kopers op een door Kniesteps.be aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 2. Koper en/of Huurder dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Kniesteps.be. Behoudens bijzondere omstandigheden kan een Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Kniesteps.be een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper en/of Huurder zijn de vorderingen van Kniesteps.be op de Koper en/of Huurder onmiddellijk opeisbaar.

 4. Kniesteps.be heeft het recht de door Koper en/of Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Kniesteps.be kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Koper en/of Huurder een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Kniesteps.be kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 5. Wanneer Koper en/of Huurder niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 48 uur c.q. 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper en/of Huurder (indien hij in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.

 6. Indien Kniesteps.be meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper en/of Huurder.

 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Kniesteps.be geleverde zaken, blijven eigendom van Kniesteps.be totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Kniesteps.be gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 2. Koper en/of Huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper en/of Huurder verplicht Kniesteps.be zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 4. De door Kniesteps.be geleverde producten, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 5. Voor het geval dat Kniesteps.be zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper en/of Huurder reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Kniesteps.be om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Kniesteps.be zich bevinden en die producten onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Koper en/of Huurder of enige rechterlijke instantie.

 6. Kniesteps.be heeft het recht om de door een Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Kniesteps.be. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Koper. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Kniesteps.be de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.

 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Kniesteps.be worden vergoedt door Koper.

 8. De producten geleverd door Kniesteps.be mogen enkel voor particulier gebruik ingezet worden en in geen geval doorverkocht of verhuurd worden door andere partijen. Tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 13 Garantie

 1. Kniesteps.be staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.

 2. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Kniesteps.be is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door Koper en/of Huurder en voor het gebruik of de toepassing van de producten door Koper en/of Huurder zelf.

 3. Indien de te leveren producten niet voldoen aan de normale gebruikseisen die gesteld mogen worden aan de producten, zal Kniesteps.be Huurder zo snel mogelijk een vervangend product toesturen, waarna Huurder zorg dient te dragen voor het retourneren van het product. Kniesteps.be zal het product dat niet voldoet aan de normale gebruikseisen controleren op schade veroorzaakt door Huurder en indien nodig, de schade verrekenen. In geval van vervanging verbindt Koper en/of Huurder zich reeds nu de vervangen zaak aan Kniesteps.be te retourneren en de eigendom aan Kniesteps.be te verschaffen.

 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Kniesteps.be, Koper, Huurder of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de producten of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Kniesteps.be heeft behandeld.

 5. Indien de door Kniesteps.be verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die welke door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Kniesteps.be is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper en/of Huurder de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

 2. Bovendien is Kniesteps.be bevoegd de door haar en Koper en/of Huurder bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Koper en/of Huurder, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Kniesteps.be gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper en/of Huurder of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.

 3. Voorts is Kniesteps.be bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Kniesteps.be op de Koper en/of Huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Kniesteps.be de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 5. Kniesteps.be behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Kniesteps.be leidt tot aansprakelijkheid van Kniesteps.be jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht door Kniesteps.be in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd.

 2. De aansprakelijkheid van Kniesteps.be beperkt voorts zich tot het kosteloos herstel van een gebrekkige  zaak of de vervanging  van die zaak –  of een onderdeel daarvan  –  een en ander ter beoordeling  van Kniesteps.be.

 3. Kniesteps.be is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Kniesteps.be geleverde producten is uitgesloten.

 4. Kniesteps.be is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.

 5. Kniesteps.be is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

 6. Kniesteps.be staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Kniesteps.be verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 7. Alle aanspraken van Koper en/of Huurder wegens tekortschieten aan de zijde van Kniesteps.be vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Kniesteps.be binnen 48 uur nadat Koper en/of Huurder bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 17 Overmacht

 1. Kniesteps.be is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Kniesteps.be, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Kniesteps.be zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Kniesteps.be, (xi) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Kniesteps.be buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 3. Kniesteps.be heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Kniesteps.be zijn verbintenis had moeten nakomen.

 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 5. Voor zo veel Kniesteps.be ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Kniesteps.be gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Klachten

 1. Indien Koper en/of Huurder niet tevreden is over de service of producten van Kniesteps.be of anderszins klachten heeft over de overeenkomst is Koper en/of Huurder verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@kniesteps.be als onderwerp “klacht”. Huurders dienen een klacht binnen 24 uur te melden nadat de betreffende aanleiding heeft geleid tot de klacht.

 2. De klacht moet door Koper en/of Huurder voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Kniesteps.be de klacht in behandeling kunnen nemen.

 3. Kniesteps.be zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de klacht van een Huurder inhoudelijk reageren op de klacht. Voor klachten van Kopers zal uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk gereageerd worden.

 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Kniesteps.be en de koper en/of Huurder is
Belgisch recht van toepassing

Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Kniesteps.be en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Mechelen.

bottom of page